വായിച്ചു കേള്‍ക്കാം

ഉന്നൈ കാണാത കണ്ണും (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഉന്നൈ കാണാത കണ്ണും' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: മഞ്ജു പ്രസന്ന   ദൈര്‍ഘ്യം: 21:58

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ഉമ്മുക്കുൽസൂന്റെ വീട്  (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഉമ്മുക്കുൽസൂന്റെ വീട് ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: സൌമ്യ ബിജു   ദൈര്‍ഘ്യം: 18:28

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 14:19

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ദാമോദര്‍. ആര്‍   ദൈര്‍ഘ്യം: 1:26:01

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ഒരു കങ്ഫൂ ഫൈറ്റർ (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഒരു കങ്ഫൂ ഫൈറ്റർ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 16:51

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

വായനക്കാരോട്...

ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്നത് കഥ കേള്‍ക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കഥയും വായിച്ചുപോവുകൂടി ചെയ്യാവുന്നതരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമിങ്ങ് വീഡിയോയാണ്. ശബ്ദരേഖയ്ക്കായി HTML5 അധിഷ്ഠിത ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. 2012നു ശേഷം ഇറങ്ങീയ ബ്രൌസറുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുമുമ്പുള്ള ബ്രൌസറുകളില്‍ ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതല്ല.