വായിച്ചു കേള്‍ക്കാം

ദിനോസറിന്റെ കുട്ടി  (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ദിനോസറിന്റെ കുട്ടി ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ദാമോദര്‍. ആര്‍   ദൈര്‍ഘ്യം: 26:27

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 8:28

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

നഗരവാസിയായ ഒരു കുട്ടി  (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'നഗരവാസിയായ ഒരു കുട്ടി ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 17:43

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

നിഷാദം  (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'നിഷാദം ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 12:33

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ഫോണിന്റെ മറുഭാഗത്ത് (കഥ)

[ശബ്ദരേഖ]  

വായനക്കാരോട്...

ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്നത് കഥ കേള്‍ക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കഥയും വായിച്ചുപോവുകൂടി ചെയ്യാവുന്നതരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമിങ്ങ് വീഡിയോയാണ്. ശബ്ദരേഖയ്ക്കായി HTML5 അധിഷ്ഠിത ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. 2012നു ശേഷം ഇറങ്ങീയ ബ്രൌസറുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുമുമ്പുള്ള ബ്രൌസറുകളില്‍ ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതല്ല.