വായിച്ചു കേള്‍ക്കാം

ഒരു നടത്തിപ്പുകാരന്റെ ജീവിതം (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഒരു നടത്തിപ്പുകാരന്റെ ജീവിതം' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: മഞ്ജു പ്രസന്ന   ദൈര്‍ഘ്യം: 27:41

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ഒരു നാലു വയസ്സുകാരന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഒരു നാലു വയസ്സുകാരന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 9:33

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ഒരു വിശ്വാസി  (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഒരു വിശ്വാസി ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ദാമോദര്‍. ആര്‍   ദൈര്‍ഘ്യം: 57:28

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ഓടിക്കപ്പെടുന്ന ബാല്യം  (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഓടിക്കപ്പെടുന്ന ബാല്യം ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 10:27

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ (കഥ)

[ശബ്ദരേഖ]  

വായനക്കാരോട്...

ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്നത് കഥ കേള്‍ക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കഥയും വായിച്ചുപോവുകൂടി ചെയ്യാവുന്നതരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമിങ്ങ് വീഡിയോയാണ്. ശബ്ദരേഖയ്ക്കായി HTML5 അധിഷ്ഠിത ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. 2012നു ശേഷം ഇറങ്ങീയ ബ്രൌസറുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുമുമ്പുള്ള ബ്രൌസറുകളില്‍ ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതല്ല.