ഒരു നാലു വയസ്സുകാരന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ

ശബ്ദം മാത്രമായി കേള്‍ക്കാം

ഓഡിയോ ബുക്ക്

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഒരു നാലു വയസ്സുകാരന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ഇ. ഹരികുമാർ

ദൈര്‍ഘ്യം: 9:33