വായിച്ചു കേള്‍ക്കാം

കുടുംബചിത്രം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ  (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'കുടുംബചിത്രം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ദാമോദര്‍. ആര്‍   ദൈര്‍ഘ്യം: 30:58

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി (നോവല്‍)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി' എന്ന നോവലിന്റെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ദാമോദര്‍. ആര്‍   ദൈര്‍ഘ്യം: 1:30:20

ക്രൂരത്വത്താലുയർത്തപ്പെടുക, ഹൃദയമേ (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ക്രൂരത്വത്താലുയർത്തപ്പെടുക, ഹൃദയമേ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ദാമോദര്‍. ആര്‍   ദൈര്‍ഘ്യം: 19:38

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

ഡോ. ഗുറാമിയുടെ ആശുപത്രി (കഥ)

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഡോ. ഗുറാമിയുടെ ആശുപത്രി' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം
ശബ്ദം: ഇ. ഹരികുമാർ   ദൈര്‍ഘ്യം: 21:04

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

തുള്ളിക്കൊരു കുടം  (കഥ)

[ശബ്ദരേഖ]   [ഓഡിയോ ബുക്ക്]  

വായനക്കാരോട്...

ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്നത് കഥ കേള്‍ക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കഥയും വായിച്ചുപോവുകൂടി ചെയ്യാവുന്നതരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമിങ്ങ് വീഡിയോയാണ്. ശബ്ദരേഖയ്ക്കായി HTML5 അധിഷ്ഠിത ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. 2012നു ശേഷം ഇറങ്ങീയ ബ്രൌസറുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുമുമ്പുള്ള ബ്രൌസറുകളില്‍ ഓഡിയോപ്ലെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതല്ല.