കുടുംബചിത്രം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ

ഓഡിയോ ബുക്ക് വായിച്ചു കേള്‍ക്കാം

ശബ്ദരേഖ

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'കുടുംബചിത്രം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ദാമോദര്‍. ആര്‍

ദൈര്‍ഘ്യം: 30:58