ക്രൂരത്വത്താലുയർത്തപ്പെടുക, ഹൃദയമേ

ശബ്ദം മാത്രമായി കേള്‍ക്കാം

ഓഡിയോ ബുക്ക്

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ക്രൂരത്വത്താലുയർത്തപ്പെടുക, ഹൃദയമേ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ദാമോദര്‍. ആര്‍

ദൈര്‍ഘ്യം: 19:38