ഉന്നൈ കാണാത കണ്ണും

ശബ്ദം മാത്രമായി കേള്‍ക്കാം

ഓഡിയോ ബുക്ക്

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഉന്നൈ കാണാത കണ്ണും' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് മഞ്ജു പ്രസന്ന

ദൈര്‍ഘ്യം: 21:58