ഉമ്മുക്കുൽസൂന്റെ വീട്

ശബ്ദം മാത്രമായി കേള്‍ക്കാം

ഓഡിയോ ബുക്ക്

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'ഉമ്മുക്കുൽസൂന്റെ വീട് ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് സൌമ്യ ബിജു

ദൈര്‍ഘ്യം: 18:28