എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ

ശബ്ദം മാത്രമായി കേള്‍ക്കാം

ഓഡിയോ ബുക്ക്

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ദാമോദര്‍. ആര്‍

ദൈര്‍ഘ്യം: 1:26:01