എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ

ഓഡിയോ ബുക്ക് വായിച്ചു കേള്‍ക്കാം

ശബ്ദരേഖ

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ഇ. ഹരികുമാർ

ദൈര്‍ഘ്യം: 14:19