എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ

ശബ്ദം മാത്രമായി കേള്‍ക്കാം

ഓഡിയോ ബുക്ക്

ഇ ഹരികുമാര്‍ എഴുതിയ 'എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ' എന്ന കഥയുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം, നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് ഇ. ഹരികുമാർ

ദൈര്‍ഘ്യം: 14:19