രൂപം നഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗങ്ങള്‍

രൂപം നഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗങ്ങള്‍
  • ASIN: B07HXMF12D
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം : 2015
  • വിഭാഗം: കഥാ സമാഹാരം
  • പുസ്തക ഘടന: 328 താളുകള്‍
  • പ്രസാധന വിവരങ്ങള്‍ :
        വാല്യം. 1. ഇടശ്ശേരി പബ്ലീക്കേഷന്‍സ്, ത്രിശൂര്‍ (2015)

ആമസോണ്‍
കിന്റില്‍ എഡിഷന്‍

ASN: B07KFVVHX4
(click to read )

കുട്ടികൾ കഥാപാത്രങ്ങളായ കഥകൾ. രണ്ടു തരത്തിൽ കുട്ടിക്കാലം എന്റെ കഥകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, കുട്ടികളുടെ കഥ പറയുക വഴി എന്റെ തന്നെ കുട്ടിക്കാലം പുനർനിർമ്മിക്കുക. കുട്ടിക്കാലത്തോടുള്ള ഈ അടുപ്പമായിരിക്കണം കുട്ടികൾ കഥാപാത്രങ്ങളായുള്ള ധാരാളം കഥകൾ എഴുതാൻ പ്രചോദനം.

കഥകള്‍ - ഉള്ളടക്കം

കഥ വായിക്കുന്നതിനായി അവയുടെ പേരില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങള്‍/നിരൂപണങ്ങള്‍