ദൂരെ ഒരു നഗരത്തില്‍

ദൂരെ ഒരു നഗരത്തില്‍
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം : 2000
  • വിഭാഗം: കഥാ സമാഹാരം
  • പുസ്തക ഘടന: 122 താളുകള്‍
  • പ്രസാധന വിവരങ്ങള്‍ :
        വാല്യം. 1. ഡി സി ബുക്സ്, കോട്ടയം (2000)
        വാല്യം. 2. ഇടശ്ശേരി പബ്ലീക്കേഷന്‍സ്, ത്രിശൂര്‍ (2010)

ആമസോണ്‍
കിന്റില്‍ എഡിഷന്‍

ASN: B07K44XZMM
(click to read )

കലാസൃഷ്‌ടിയെന്ന നിലയ്‌ക്ക്‌ വായനാനുഭവമാകുന്ന നല്ല കഥകൾ ഇ. ഹരികുമാറിന്റേതായിട്ടുണ്ട്‌. ശക്‌തവും ആർദ്രവുമായ ധിഷണയും വികാരവും ഇഴചേർന്ന മനോഹരമായ ശൈലി ഹരികുമാറിന്റെ കഥന കഥയ്‌ക്ക്‌ സ്വായത്തമാണ്‌. അനേകമാനങ്ങളിൽ ആസ്വാദ്യമാകുന്ന ആ ശൈലിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പുതിയ സമാഹാരമായ 'ദൂരെ ഒരു നഗരത്തിലെ' നാലോ അഞ്ചോ കഥകളില്‍ അനുഭൂതമാകുന്നു. പതിനാലു കഥകളുടെ ഈ സമാഹാരത്തിലെ ഓരോ കഥയും അനുഭവേദ്യമാണ്.