ഇ ഹരികുമാര്‍ കൃതികള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം - വാല്യം 8 ലേഖനങ്ങള്‍

ഇ ഹരികുമാര്‍  കൃതികള്‍   സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം - വാല്യം 8  ലേഖനങ്ങള്‍
  • ASIN: B07HXKR1TN
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം : 2018
  • വിഭാഗം: സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം
  • പുസ്തക ഘടന: 368 താളുകള്‍
  • പ്രസാധന വിവരങ്ങള്‍ :
        വാല്യം 1. ഇടശ്ശേരി പബ്ലീക്കേഷന്‍സ്, ത്രിശൂര്‍ (2013)

ലേഖനങ്ങള്‍, 1. അച്ഛനെക്കുറിച്ച് (മഹാകവി ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍), 2. എന്റെ സാഹിത്യം, 3. കല, ശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം, 4. നീ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്ന സമാഹാരത്തിലെ ലേഖനങ്ങള്‍, 5. എന്റെ സ്ത്രീകള്‍ എന്ന സമാഹാരത്തിലെ ലേഖനങ്ങള്‍ (ഹരികുമാറിന്റെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനം)