ഉമ്മുക്കുൽസൂന്‍റെ വീട്

കഥകളുടെ പേജുകളും വീഡിയോവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വായിച്ചുപോകാനും ഈ സംവിധാനം ഉപകരിക്കും.
മുഴുവന്‍ കഥകളും കേൾക്കാൻ താഴെ ഇടതു വശത്തു കൊടുത്ത സി.ഡി.യുടെ ചിത്രത്തിൽ അമർത്തുക.
ഓരോ കഥകളായി കേള്‍ക്കാൻ വലതു വശത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ള കഥകളുടെ പേരുകളിൽ അമര്‍ത്തുക.
Ummukkulsunte Veedu CD Ummukkulsunte Veedu
 

Creative Commons License
E.Harikumar50YearsCreativity
by E. Harikumar is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.e-harikumar.com.