ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ പാദം

കഥകളുടെ പേജുകളും വീഡിയോവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വായിച്ചുപോകാനും ഈ സംവിധാനം ഉപകരിക്കും.
മുഴുവന്‍ കഥകളും കേൾക്കാൻ താഴെ ഇടതു വശത്തു കൊടുത്ത ചിത്രത്തിൽ അമർത്തുക.
ഓരോ കഥകളായി കേള്‍ക്കാൻ വലതു വശത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ള കഥകളുടെ പേരുകളിൽ അമര്‍ത്തുക.

 

Creative Commons License
E.Harikumar50YearsCreativity
by E. Harikumar is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.e-harikumar.com.