ഇ. ഹരികുമാറിന്‍റെ കൃതികള്‍, സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം - രണ്ടാം പതിപ്പ്


ഇ. ഹരികുമാറിന്റെ കൃതികള്‍
സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം
രണ്ടാം എഡിഷന്‍

9 വാല്യങ്ങളില്‍
(ചെറുകഥകള്‍ നാലു വാല്യങ്ങള്‍
നോവലുകള്‍ മൂന്നു വാല്യങ്ങള്‍
ലേഖനങ്ങള്‍, ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ ഒരു വാല്യം
നാടകം, തിരക്കഥകള്‍ ഒരു വാല്യം)

(മുഖവില: 2
615/-)

2018 സെപ്റ്റമ്പറില്‍

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ആഗസ്റ്റ് 15-നുള്ളില്‍ പണമടച്ച് ബുക്കു ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്

പ്രീ പബ്ലിക്കേഷന്‍ വില

2,100.00

(കേരളത്തിലെവിടെയും
കൊറിയര്‍ വഴി സൗജന്യമായി എത്തിക്കുന്നു.
കേരളത്തിനു പുറത്ത് ഇന്ത്യക്കുള്ളില്‍
ശരിക്കുള്ള ചാര്‍ജ്ജ് കൂട്ടണം.)

പ്രീപബ്ലിക്കേഷന്‍ തുക 700 രൂപ വീതം 3 തവണകളായി
ജൂണ്‍, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലായും
അടക്കാവുന്നതാണ്.

പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക

ഇടശ്ശേരി പബ്ലികേഷന്‍സ്
തൃശ്ശൂര്‍ 680 006
ഫോണ്‍ 6282437044


E. Harikumar
5B, Avenue Crest Apartments
Avenue Road
Kuriachira P.O.
Thrissur 680 006
Phone: 6282437044
e-mail: edasseri.publications@gmail.com
e.harikumar.novelist@gmail.com

Transfer through bank:
E.Harikumar
Current Account No. 4357002100246051
with Punjab National Bank
Kuruppam Road
Thrissur 680 001
IFSC Code: PUNB0435700
MICR Code: 6800240000
SWIFT Code: PUNBINBBERK

പുസ്തകങ്ങളുടെ വില


വാല്യം 1  = 290.00
വാല്യം 2  = 315.00
വാല്യം 3  = 310.00

വാല്യം 4  = 380.00
വാല്യം 5  = 250.00
വാല്യം 6  = 235.00
വാല്യം 7  = 230.00
വാല്യം 8  = 290.00
വാല്യം 9  = 315.00


(ഈ വിലയില്‍ കേരളത്തിലെവിടെയും
കൊറിയര്‍ വഴി എത്തിക്കുന്നു.
കേരളത്തിനു പുറത്ത് ഇന്ത്യക്കുള്ളില്‍
ശരിക്കുള്ള ചാര്‍ജ്ജ് കൂട്ടണം.
ഓരോ നഗരത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള ചാര്‍ജ്ജ് അടുത്തുതന്നെ
ഈ പേജ്ല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

ഈ സമാഹാരങ്ങള്‍ പുസ്തകശാലകളില്‍
ലഭ്യമല്ല. നേരിട്ട് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യണം.1 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള എല്ലാ

 വാല്യങ്ങളും വാങ്ങാന്‍
താല്പര്യമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്
നാലു വിവിധ പദ്ധതികള്‍ താഴെ
 കൊടുക്കുന്നു.
ഒന്നാം പതിപ്പ് 1 മുതല്‍ 7
വാല്യങ്ങള്‍ മാത്രം വാങ്ങിയവര്‍ക്ക്
ലേഖനങ്ങളും, നാടകവും തിരക്കഥകളുമുള്ള
വാല്യം 8ഉം 9ഉം ചേര്‍ത്ത
 മുഴുവന്‍ സെറ്റ് ആക്കുവാന്‍
ആഗസ്റ്റ് 15 വരെ 500
 രൂപയേ മുടക്കേണ്ടു.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.


പ്രീപബ്ലിക്കേഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍
ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ 100  പേര്‍ക്ക് ഹരികുമാറിന്‍റെ
കഥകളുടെ ശബ്ദാവിഷ്കാരമടങ്ങുന്ന രണ്ടു സി.ഡി.കള്‍
സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു.
ഫോണ്‍: 6282437044
സി.ഡി. കവര്‍ - ഭാഗം 1
(design subject to change)
സി.ഡി. കവര്‍ - ഭാഗം 2
(design subject to change)
വാല്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്യാം
വാല്യം നമ്പർ വാല്യങ്ങള്‍   മൊത്തം
വില
പ്രീപബ്ലിക്കേഷന്‍
15.8.2018 വരെ

വാല്യങ്ങള്‍ 1 മുതല്‍ 7 വരെ
(1,2,3,4,5,6 & 7) 

ചെറുകഥകളും നോവലുകളും 2010 1600

വാല്യങ്ങള്‍ എട്ടും ഒമ്പതും
(8 & 9)  

ലേഖനങ്ങള്‍, നാടകം, തിരക്കഥകള്‍    630   500

വാല്യങ്ങള്‍ 1 മുതല്‍ 8 വരെ
(1,2,3,4,5,6,7 & 8) 

ചെറുകഥകള്‍, നോവലുകള്‍,
ലേഖനങ്ങള്‍
2300 1850

വാല്യങ്ങള്‍ 1 മുതല്‍ 7 + 9 
 (1,2,3,4,5,6,7 & 9)      

ചെറുകഥകള്‍, നോവലുകള്‍
നാടകം, തിരക്കഥകള്‍
2440 1950

വാല്യങ്ങള്‍ 1 മുതല്‍ 9 വരെ
(1,2,3,4,5,6,7,8 & 9)

ഹരികുമാറിന്‍റെ കൃതികള്‍
സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം
2640 2100
       
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുഖ ചിത്രങ്ങളില്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ ആ വാല്യത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത
കഥകളുടെയും നോവലുകളുടെയും പേരുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

CLICK HERE FOR DETAILS OF
BOOKS INCLUDED IN EACH VOLUME
AND THEIR CONTENTS


Send money by cheque or draft favouring E. Harikumar to:
E. Harikumar
5-B, Avenue Crest Apartments
Avenue Road, Kuriachira P.O.
Thrissur 680 006
Phone: 6282437044
email: e.harikumar.novelist@gmail.com
email: edasseri.publications@gmail.com
In case of transfer through bank please contact us on phone or e-mail

Copyright 2018 by E. Harikumar
Copyright of the sketches, monograms, logo, cover pictures, and other materials used in this portal to create pages 
as they appeared in the periodicals, belongs to the respective publishers of periodicals and/or artists. 
copyright of articles rests with the respective writers