‍എന്‍റെ സാഹിത്യം
 
എന്‍റെ ആദ്യകഥകളില്‍ ചിത്ര-ശില്പ കലയുടെ സ്വാധീനം
കഥയുടെ പൈതൃകം
ഞാനും എന്‍റെ കഥയും
സമകാലിക മലയാള ചെറുകഥ
എനിക്കു കള്ളിച്ചെടി ഇഷ്ടല്ല
എന്‍റെ പ്രവാസജീവിതവും സാഹിത്യവും
'ഒരു ദിവസത്തിന്‍റെ മരണ'ത്തെപ്പറ്റി
ഒരു തേങ്ങലോടെ മാത്രം
'സുല്‍ത്താന്‍റെ മകള്‍ എന്ന കഥ'
'ഉമ്മുക്കുല്‍സൂന്‍റെ വീടി'നെപ്പറ്റി
'വെള്ളിത്തിരയിലെന്നപോലെ'യിലെ കഥകള്‍
'അറിയാത്തലങ്ങളി'ലേക്ക് ഒരു കവാടം
അവള്‍ ഇന്നും എന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ ഈറനാക്കുന്നു
എന്‍റെ ആദ്യകാല കഥകള്‍
 കഥ ഉല്‍പ്രേക്ഷയില്‍ പെടില്ല
'എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ'പ്പറ്റി
എന്‍റെ കഥയെക്കുറിച്ച് - പത്മരാജന്‍ അവാര്‍ഡ്
എന്‍റെ വേരുകള്‍
നന്ദി - ഇളവെയിലിന്‍റെ സാന്ത്വനം - അവതാരിക
കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി - അവതാരിക
സാഹിത്യത്തില്‍ എറ്റവുമധികം സന്തോഷം തോന്നിയത്
പ്രവാസവും സാഹിത്യവും
എന്‍റെ ബോംബെകഥകള്‍
മാതൃഭൂമി നിരസിച്ച കഥ
വായനക്കാരി പറഞ്ഞത്
എന്‍റെ വായനയുടെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും
കഥകള്‍ മനസ്സില്‍ നിറയുമ്പോള്‍
ഒരു കഥ ജനിക്കുന്നു
കഥാപീഠം പുരസ്കാരം
മഴയുള്ള ഒരു രാത്രിയില്‍
വായനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു സമ്മാനം
 
എന്‍റെ സ്ത്രീകള്‍ എന്ന
 സമാഹാരത്തിലെ ലേഖനങ്ങള്‍