അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍
 
ഇടശ്ശേരി ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്‍
എന്‍റെ മാത്രം അച്ഛന്‍
ഇടശ്ശേരി, കുടുംബത്തില്‍
ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്‍
ഇടശ്ശേരിയുടെ പൂതപ്പാട്ട് വീണ്ടും
ഒരു മകന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍
ഉമിത്തീയില്‍ കിടന്ന മനുഷ്യന്‍
അച്ഛനെപ്പറ്റി ചില സ്കൂള്‍കാല ഓര്‍മ്മകള്‍
അച്ഛന്‍
അച്ഛന്‍റെ ഓര്‍മ്മയില്‍
അച്ഛന്‍, സ്വപ്നം, സമയം
അക്കിത്തം, ഇടശ്ശേരിയിലൂടെ
 
എന്‍റെ സാഹിത്യം