എന്റെ സ്ത്രീകള്‍ എന്ന സമാഹാരത്തിലെ ലേഖനങ്ങള്‍
 
അറിയപ്പെയാത്ത ഒരു പൊന്നാനിക്കാരന്‍
അക്രമിയും ഇരയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
'നഷ്ടക്കാരി'യുടെ കാതല്‍
സ്ത്രീയുടെ വിഷമാവസ്ഥ
ഒരു ദിവസത്തിന്‍റെ മരണം
എന്ന കഥക്കു പിന്നില്‍
'കള്ളിച്ചെടി'യെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്
നല്ലവരും നല്ലവരും
ബുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നം
ലൈംഗികത മറ നീക്കാതെ
'കുംങ്കുമം വിതറിയ വഴികളി'ല്‍
ലൈംഗികത എന്‍റെ നോവലുകളില്‍
എന്‍റെ ജീവിതവും ജാതകമെന്ന തിരക്കഥയും
 
നീ എവിടെയാണെങ്കിലും - ലേഖനങ്ങള്‍