തിരക്കഥകള്‍, കഥകളില്‍നിന്ന് ഉദ്ധരണികള്‍, ഹരികുമാര്‍ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി നിരൂപകര്‍ പറയുന്നത്
ഇ. ഹരികുമാറിന്‍റെ കഥകള്‍, നോവലുകള്‍, നാടകം, ലേഖനങ്ങള്‍ Scroll down the side box links to read the desired items
യൂനിക്കോഡ് ഹോം പേജ് ചെറുകഥകള്‍ നോവലുകള്‍ നാടകം മറ്റുള്ളവരുടെ ലേഖനങ്ങള്‍
അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മകള്‍ ന്റെ  സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ന്റെ  സ്ത്രീകള്‍' - ലേഖനങ്ങള്‍ 'നീ എവിടെയാണെങ്കിലും' പൊതു വിഷയങ്ങള്‍