ഹരികുമാര്‍ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവര്‍ എഴുതുന്നു
ഇ. ഹരികുമാറിന്‍റെ കഥകള്‍, നോവലുകള്‍, നാടകം, ലേഖനങ്ങള്‍ Scroll down the side box links to read the desired items
യൂനിക്കോഡ് ഹോം പേജ് ചെറുകഥകള്‍ നോവലുകള്‍ 'നീ എവിടെയാണെങ്കിലും' ന്റെ  സാഹിത്യം പൊതു വിഷയങ്ങള്‍
അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മകള്‍ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങള്‍ തിരക്കഥകള്‍ A - K L - S T - V